Tietosuojaseloste | Työnhakijarekisteri

Tietosuojaseloste | Työnhakijarekisteri

Laatimispäivä: 4.4.2018

Jokainen ihminen arvostaa yksityisyyttään ja niin arvostamme mekin. Toimintamme kuitenkin edellyttää henkilötietojen keräämistä ja käsittelyä. Olemme sitoutuneet kunnioittamaan yksityisyyttäsi ja noudattamaan henkilötietojen käsittelytoimenpiteissämme soveltuvia kansallisia ja kansainvälisiä säännöksiä (muun muassa Euroopan unionin yleisen tietosuoja-asetuksen asettamia säännöksiä ja periaatteita).

Tässä tietosuojaselosteessa kerromme, minkälaisia henkilötietoja voimme kerätä sinusta hakiessasi töihin Verkkoasemalle sekä mihin tarkoituksiin voimme tällaisia tietoja käyttää.

Voimme ajoittain muuttaa tätä tietosuojaselostetta julkaisemalla siitä uuden version verkkosivuillamme, joten ole hyvä ja tarkista se säännöllisesti. Lähettämällä meille työhakemuksen, hyväksyt tämän tietosuojaselosteen sisällön.

1 Rekisterinpitäjä

Verkkoasema Oy
Torikatu 26, 90100 Oulu
020 735 0299
sales@verkkoasema.fi

2 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Toimitusjohtaja: Tiina Räisänen, tiina.raisanen@verkkoasema.fi
Tietosuojavastaava: Outi Arontie, outi.arontie@verkkoasema.fi

3 Rekisterin nimi ja rekisteröidyt

Verkkoasema Oy | Työnhakijarekisteri

Verkkoaseman työnhakijat.

4 Miten käytämme henkilötietojasi?

Rekisterin tarkoitus on vastaanottaa, käsitellä ja säilyttää Verkkoasema Oy:stä työnantajana kiinnostuneiden työnhakijoiden työpaikkahakemuksia.

Hakija voi osoittaa hakemuksen haluamaansa työtehtävään tai jättää avoimen hakemuksen. Henkilöstöhallinnosta vastaavat henkilöt voivat myös yhdistää hakemuksen mahdolliseen muuhun sopivaan työtehtävään.

5 Mitä henkilötietoja keräämme?

Työnhakijarekisteri sisältää seuraavanlaisia tietoja työnhakijoista:

– nimi
– syntymäaika / henkilötunnus
– osoite ja muut yhteystiedot (puhelin ja sähköposti)
– hakemusasiakirja
– ansioluettelo
– koulutustiedot
– työkokemus
– osaamisalueet
– kielitaito
– suosittelijoiden lausunnot
– mahdolliseen haastatteluun ja soveltuvuusarviointiin liittyvät tiedot
– mahdolliset muut työnhakijan itsensä antamat tiedot

6 Mistä lähteistä keräämme henkilötietoja?

Työnhakija toimittaa henkilötiedot pääsääntöisesti itse hakemuksella sekä haastatteluissa. Mahdolliseen soveltuvuusarvioon sisältyvät tiedot hankitaan hakijalta tai yhtiön ulkopuoliselta palveluntarjoajalta työnhakijan suostumuksella. Tietoja voidaan kerätä myös hakijan itse ilmoittamilta suosittelijoilta.

7 Millä perusteella käsittelemme tietojasi?

Henkilötietoja käsitellään työnhakijan kanssa mahdollisesti syntyvää työsopimusta edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi työnhakijan pyynnöstä ja rekisterinpitäjän oikeutettujen etujen toteuttamiseksi. Rekisterinpitäjän oikeutetut edut perustuvat asianmukaiseen suhteeseen, joka syntyy, kun työnhakija jättää hakemuksensa tullakseen valituksi rekisterinpitäjän palvelukseen. Työnhakijoiden henkilötietojen käsittely on välttämätöntä työhakemuksen käsittelemiseksi ja rekrytoinnin toteuttamiseksi.

Jos hakija vastustaa tietojensa käsittelyä edellä mainittuihin tarkoituksiin, ei kyseisen henkilön työhakemusta voida käsitellä.

8 Siirretäänkö tai luovutetaanko tietojasi?

Työnhakijoiden tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta.

9 Siirretäänkö tietojasi EU:n tai ETA:n ulkopuolelle?

Tietoja ei siirretä EU/ETA:n ulkopuolelle.

10 Kauanko henkilötietojasi säilytetään?

Säilytämme henkilötietojasi vain tarvittavan ajan, jotta voimme täyttää tässä selosteessa kuvatut käyttötarkoitukset. Tarpeettomat tiedot poistetaan säännönmukaisesti.

11 Miten tietosi turvataan?

Kunnioitamme henkilötietojesi luottamuksellisuutta.

Henkilötiedot on suojattu ulkopuolisten käytöltä palomuurein, henkilökohtaisin käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Henkilötietoihin pääsy on ainoastaan Verkkoaseman valtuuttamilla henkilöillä, joiden työtehtävät edellyttävät henkilötietojen käsittelyä.

Rekrytointiprosessissa tulostetut CV:t ja hakemukset säilytetään säilytysajan lukitussa huoneessa tai kaapissa yhdessä muun rekrytointimateriaalin kanssa, johon vain rekrytoinnista kulloinkin vastaavalla henkilöllä on pääsy.

Verkkoaseman verkkosivusto on suojattu SSL-varmenteella. Sähköpostit on suojattu käyttäjäkohtaisilla salasanoilla ja siten ainoastaan rekrytoinnista vastaavilla henkilöillä on pääsy työnhakijoiden henkilötietoihin.

12 Millaisia oikeuksia sinulla on?

12.1 Oikeus saada pääsy tietoihin (tarkastusoikeus)

Jokaisella on oikeus tietää, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu.

Pyyntöä esitettäessä henkilön on todistettava oma henkilöllisyytensä joko luotettavaa tunnistusta käyttävällä sähköisellä varmennejärjestelmällä (esim. sähköisellä henkilötunnuskortilla), henkilökohtaisesti asiakaspalvelussa esittämällä henkilöllisyystodistus tai omakohtaisesti allekirjoitetulla tai vastaavalla tavalla varmennetulla asiakirjalla.

12.2 Oikeus vaatia tiedon oikaisemista tai poistamista (oikeus tulla unohdetuksi)

Verkkoasema poistaa, oikaisee tai täydentää käsittelyn kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet tiedot oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn pyynnöstä.

12.3 Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilötietojensa aktiivisen käsittelyn rajoittamisesta esimerkiksi silloin, kun hän kiistää henkilötietojensa paikkaansa pitävyyden ja vaatii henkilötietojensa oikaisua tai poistoa. Tällöin kyseisiä henkilötietoja saa vain säilyttää, ei käsitellä muutoin. Käsittelyn rajoittaminen varmistetaan teknisin toimenpitein.

Ennen kuin käsittelyn rajoitus poistetaan, Verkkoasema ilmoittaa siitä rekisteröidylle.

12.4 Oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä

Mikäli käsittelemme henkilötietojasi yleisen edun taikka oikeutetun etumme perusteella, sinulla on oikeus vastustaa sinua koskevien henkilötietojen käsittelyä siltä osin, kuin käsittelylle ei ole olemassa sellaista huomattavaa syytä, joka syrjäyttäisi sinun oikeutesi taikka käsittely ei ole tarpeen oikeudellisen vaateen hoitamiseksi.

12.5 Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Siltä osin, kun rekisteröity on itse toimittanut asiakasrekisteriin tietoja, joita käsitellään rekisteröidyn antaman suostumuksen tai toimeksiannon nojalla, rekisteröidyllä on oikeus saada tällaiset tiedot itselleen pääsääntöisesti koneluettavassa muodossa ja oikeus siirtää nämä tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

12.6 Suostumuksen peruuttaminen

Mikäli henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn suostumukseen perustuen, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla tästä Verkkoasemalle.

12.7 Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

13 Oikeuksia koskevat pyynnöt

Rekisteriin liittyvät kyselyt ja pyynnöt voi toimittaa joko henkilökohtaisesti paikan päällä esittämällä henkilöllisyystodistuksen tai käyttämällä sähköistä lomakettamme. Lomake tarkistaa henkilöllisyytesi Visma Signin kautta esim. verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Tiedot toimitamme sähköpostiosoitteeseesi salasanasuojattuna dokumenttina ja salasana lähetetään puhelimeesi tekstiviestinä.

Verkkoasema vastaa pyyntöihin yhden (1) kuukauden sisällä pyynnön esittämisestä, ellei ole erityisiä syitä pidentää vastaamisaikaa. Voimme myös kieltäytyä pyyntösi toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.

Oikeuksien käyttäminen on lähtökohtaisesti maksutonta.

14 Tietojen antamisen pakollisuus?

Jos et hyväksy henkilötietojesi käsittelyä tämän tietosuojaselostuksen tarkoitusten ja oikeuksien puitteissa, emme pysty palvelemaan sinua ja täyttämään täysimääräisesti toimintamme tarkoitusta. Niinpä jos et halua, että käsittelemme tietojasi näiden periaatteiden mukaisesti, pyydämme että et toimita meille mitään tietoja.